เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนอินวอยส์ ทำเนียบผู้ประสบความสำเร็จ

https://www.watpharattaphumi.com/content/history

  ควนเนียง, สงขลา

สร้างขึ้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2554 ได้ใช้ชื่อแรกเริ่มว่า ที่พักสงฆ์สามัคคีธรรมติ ด้วยวัตถุประสงค์เดียว คือ เป็นสถานปฏิบัติธรรม และสืบสานการปฏิบัติธรรม ด้วยวิปัสสนากรรมฐานในระบบ ญาณ 16 ซึ่งมีการปฏิบัติทุกวัน และได้ประกาศให้เป็นวัดอย่างถูกต้องเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 และได้รับจัดตั้งจาก มหาเถรสมาคม เมื่อ 20 ตุลาคม 2559 ให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลาแห่งที่ 22 ปัจจุบันมีการฝึกสอนโดยพระวิปัสสนาจารย์อยู่ตลอดทุกวัน มีนักปฏิบัติจากทั้งในและนอกประเทศ ทั้งชาวพุทธและต่างศาสนามาพิสูจน์หลักปฏิบัติที่เป็นสากล ด้านอาคารสถานที่จึงเป็นอาคาร ที่สร้างใหม่ในรูปแบบเรียบง่าย เนื่องจากทางวัดสร้างด้วยตัวเองจากความร่วมมือของวัด และนักปฏิบัติและเน้นไปเพื่อใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติจึงไม่มีอุโบสถตามรูปแบบวัดทั่วไป และไม่มีศาสนวัตถุที่สำคัญ มีแต่ศาสนธรรมเป็นหลัก